เกี่ยวกับเรา

ทีมงานของเรา

ดร. กลางใจ สิทธิถาวร
Team Manager
น.ส.ธิภาภร นันทสุวรกุล
Educational Developer
นายอรชุน อุดมเกษมทรัพย์
Software Developer
นาย อำรีน วรรณวิจิตร์
UX Designer
นายอนุพงศ์ ชื่นอิ่ม
Software Developer
นายนรายุทธ พุฒใจกา
Software Developer
นายณรงค์ ฐิติวงศ์วรุณ
Software Developer
นาย ธรรมรัติ เชวงธรรมรัตน์
Software Developer
นายวชิรวิทย์ เสนาคำ
Software Developer
นายวิรุฬห์ ชูศรี
Senior Software Developer
น.ส. ณัฐริตา ดวงชื่น
Software Developer
นาย ยรรยงค์ พรหมจารย์
Software Developer
น.ส.อลิษา เชื้อวงศ์
Graphic Designer
น.ส.วรรษมน คร้ามสมอ
Graphic Designer
น.ส.ณัฐสุดา แจ่มประทิพย์
Learning Support Coordinator
น.ส.ปาริฉัตร อำไพพิสุทธิ์สกุล
Web Developer
น.ส.บงกชกร จิตตะโสภี
Learning Support Coordinator
น.ส.ณรัฐวรรณ ตรีเชาว์นนท์
Adoption Coordinator
น.ส.ปัทมน สมนึกขวัญดี
Graphic Designer
ดร. กลางใจ สิทธิถาวร
Team Manager
นายอรชุน อุดมเกษมทรัพย์
Software Developer
นาย อำรีน วรรณวิจิตร์
UX Designer
นายอนุพงศ์ ชื่นอิ่ม
Software Developer
นายนรายุทธ พุฒใจกา
Software Developer
นายณรงค์ ฐิติวงศ์วรุณ
Software Developer
นาย ธรรมรัติ เชวงธรรมรัตน์
Software Developer
นายวชิรวิทย์ เสนาคำ
Software Developer
นายวิรุฬห์ ชูศรี
Senior Software Developer
น.ส. ณัฐริตา ดวงชื่น
Software Developer
นาย ยรรยงค์ พรหมจารย์
Software Developer
น.ส.ปาริฉัตร อำไพพิสุทธิ์สกุล
Web Developer
น.ส.ณรัฐวรรณ ตรีเชาว์นนท์
Adoption Coordinator
น.ส.บงกชกร จิตตะโสภี
Learning Support Coordinator
น.ส.ณัฐสุดา แจ่มประทิพย์
Learning Support Coordinator
น.ส.ปัทมน สมนึกขวัญดี
Graphic Designer
น.ส.วรรษมน คร้ามสมอ
Graphic Designer
น.ส.อลิษา เชื้อวงศ์
Graphic Designer

แกลเลอรี

LEB2 Training for SEEM
3 August 2018
LEB2 Training for Beginner #4
2 August 2018
LEB2 Training for GENED
13 July 2018
LEB2 Training for Ratchaburi
20 June 2018
LEB2 Training for JGSEE
10 May 2018
LEB2 For PIM
9 March 2018
ดูแกลเลอรีเพิ่มเติม
ใส่อีเมลของคุณและเราจะแจ้งให้คุณทราบ
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Contact

Facebook
Email : leb2@mail.kmutt.ac.th
Tel. : 02 470 8475
Place : CB4, 8th floor, KMUTT
© 2018 All Right Reserved
Term & Condition
Privacy Policy