เกี่ยวกับเรา

ทีมงานของเรา

ดร.กลางใจ สิทธิถาวร
Team Manager
ธิภาภร นันทสุวรกุล
Educational Developer
อรชุน อุดมเกษมทรัพย์
Software Developer
อำรีน วรรณวิจิตร์
UX Designer
ภัทราภรณ์ ด้วงสำรวย
Software Quality Assurance Engineer
วสุภัทร พุฒใจกา
Software Developer
ณรงค์ ฐิติวงศ์วรุณ
Software Developer
จริญญา สิทธิ์สุขอารยะ
Software Quality Assurance Engineer
วชิรวิทย์ เสนาคำ
Software Developer
ปดีวรดา สยุมพร
Software Quality Assurance Engineer
พลางกูร พันธุ์ชาติ
Software Quality Assurance Engineer
จุฬาวรรณ อุไรรักษ์
Software Quality Assurance Engineer
อลิษา เชื้อวงศ์
Graphic Designer
วรรษมน คร้ามสมอ
Graphic Designer
ณัฐสุดา แจ่มประทิพย์
Customer Success/Scrum Master
ปาริฉัตร อำไพพิสุทธิ์สกุล
Web Developer
อารยา ลายนาคขด
Customer Success
วัชรี สมานรักษ์
Customer Success Team Leader
กัญญรส สุขเจริญผล
Senior Customer Success
กัญจนพร แจ่มกังวาล
Graphic Designer
พิพัฒน์ รุ่งจำรัส
UX Designer
เกียรติศักดิ์ มาโยธา
Software Developer
พาทิศธร เยี่ยมสมบัติ
Software Developer
เรวัต อัศวอารยกุล
Software Developer
ลภัสดา สุวรรณเลิศเจริญ
Customer Success
บุญชัย โชคประสพรวย
Creative Video Editor
กนกวรรณ พุ่มประสาท
Marketing Specialist
ชัชชัย ธงถาวรสุวรรณ
Software Developer
จันทร์นภา บรรจงวุฒิ
Administrative Officer
สุพาภรณ์ รุ่งแกร
Academic Service Officer
นภาพร พลเยี่ยม
Administrative Officer
Pimpitcha Phaijitvarodom
Technology Integration Team Leader
ดร.กลางใจ สิทธิถาวร
Team Manager
สุพาภรณ์ รุ่งแกร
Academic Service Officer
จันทร์นภา บรรจงวุฒิ
Administrative Officer
นภาพร พลเยี่ยม
Administrative Officer
อรชุน อุดมเกษมทรัพย์
Software Developer
อำรีน วรรณวิจิตร์
UX Designer
วสุภัทร พุฒใจกา
Software Developer
ณรงค์ ฐิติวงศ์วรุณ
Software Developer
วชิรวิทย์ เสนาคำ
Software Developer
ปาริฉัตร อำไพพิสุทธิ์สกุล
Web Developer
พิพัฒน์ รุ่งจำรัส
UX Designer
เกียรติศักดิ์ มาโยธา
Software Developer
พาทิศธร เยี่ยมสมบัติ
Software Developer
เรวัต อัศวอารยกุล
Software Developer
ชัชชัย ธงถาวรสุวรรณ
Software Developer
วัชรี สมานรักษ์
Customer Success Team Leader
อารยา ลายนาคขด
Customer Success
ณัฐสุดา แจ่มประทิพย์
Customer Success/Scrum Master
กัญญรส สุขเจริญผล
Senior Customer Success
ลภัสดา สุวรรณเลิศเจริญ
Customer Success
จุฬาวรรณ อุไรรักษ์
Software Quality Assurance Engineer
พลางกูร พันธุ์ชาติ
Software Quality Assurance Engineer
ปดีวรดา สยุมพร
Software Quality Assurance Engineer
จริญญา สิทธิ์สุขอารยะ
Software Quality Assurance Engineer
ภัทราภรณ์ ด้วงสำรวย
Software Quality Assurance Engineer
Pimpitcha Phaijitvarodom
Technology Integration Team Leader
กนกวรรณ พุ่มประสาท
Marketing Specialist
บุญชัย โชคประสพรวย
Creative Video Editor
อลิษา เชื้อวงศ์
Graphic Designer
วรรษมน คร้ามสมอ
Graphic Designer
กัญจนพร แจ่มกังวาล
Graphic Designer

แกลเลอรี

LEB2 Training for SEEM
3 August 2018
LEB2 Training for Beginner #4
2 August 2018
LEB2 Training for GENED
13 July 2018
LEB2 Training for Ratchaburi
20 June 2018
LEB2 Training for JGSEE
10 May 2018
LEB2 For PIM
9 March 2018
ดูแกลเลอรีเพิ่มเติม
ใส่อีเมลของคุณและเราจะแจ้งให้คุณทราบ
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Contact

Facebook
Email : leb2@mail.kmutt.ac.th
Tel. : 02 470 8475
Place : CB4, 8th floor, KMUTT
© 2018 All Right Reserved
Term & Condition
Privacy Policy